A KONFIRMÁCIÓ

A konfirmáció, hitvallás általi megerősítést jelent, amelynek során a keresztségben részesült ember arról tesz bizonyságot, hogy a gyermekkorában neki felkínált isteni szövetségnek saját akaratából, immár saját hite alapján részese kíván lenni.

  • A jelentkezés alsó korhatára 12-13. életév (az iskola 7. osztály).
  • A konfirmációi felkészítésre a szülők írásos nyilatkozatával lehet jelentkezni.
  • A konfirmációi előkészítőt tömbösített formában, havi rendszerességgel vasárnap délután tartjuk.
  • A konfirmációi oktatás végén a konfirmandus számot ad alapvető tárgyi tudásáról (bibliaismeret, egyháztörténet, dogmatika, etika).
  • A konfirmációi fogadalomtételre ünnepélyes keretek között kerül sor Pünkösd előtti vasárnap.
  • Hitvalló és fogadalmat tevő testvérünket gyülekezetünk ünnepélyesen felhatalmazza az úrvacsora vételére. Ezzel konfirmáló testvérünk a Magyar Református Egyház tagjává válik.

A konfirmációi felkészítés során egyrészt az igaznak tartott biztos ismeretet igyekszünk átadni, másrészt pedig a bűnbocsánat, és örök élet iránti szívbéli bizalmat is szeretnénk – amennyire ez rajtunk áll – a szívekbe plántálni. Célunk, hogy legyenek Jézus Krisztus tanítványai, ismerjék a Szentírást, Istenben bízzanak, őt szeressék, és akarata szerinti szolgáló életet tudjanak élni.

A konfirmált ifjú a 18. életévét betöltve lesz az egyház teljes jogú tagja.

 

A teljes jogú egyháztag – akit a választók névjegyzékébe felvehetünk – az, akit:

-megkereszteltek

-konfirmációi fogadalmat tett, és aki

-a gyülekezeti istentiszteleten és az

-úrvacsorai közösségben részt vesz,

-és egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul.

Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően választó joga van és választható.

 

A református egyháztag kötelességei:

– Az evangélium szerinti tiszta erkölcsű, mértékletes életet éljen.

– Az istentiszteleteken és az úrvacsorában részt vegyen, házassága kötésénél, gyermeke keresztelésénél, halottja eltemettetésénél az egyház rendje szerint járjon el.

– Gyermekeit református vallásban neveltesse, és konfirmálásukról gondoskodjék.

– Az egyházi közterheket az egyházi előírásokban megszabott módon és mértékben viselje.

– Az elfogadott egyházi tisztséget vagy megbízást híven betöltse.

 

A református egyháztag jogai:

– Az egyházközség istentiszteleti szolgálati közösségében való részvétel; a konfirmált egyháztag az úrvacsorai közösség részese.

– Házasságának megkötése, gyermekének megkeresztelése, halottjának temettetése végett az egyház szolgálatának igénybe vétele.

– Gyermekének vallásos oktatását az egyház iskoláiban vagy egyházi iskolákon kívül is igényelheti.

Az egyházi tisztségek betöltésekor az egyházi törvényben megszabott feltételek mellett választó és választható, az egyházközség presbitériuma által összeállított névjegyzék alapján.

 

Az Úr Jézus mondja:

„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt…”  Máté evangéliuma 10:32

Gyülekezetünkben óvodás kortól nyolcadik osztályos korig folyik hitoktatás, minden óvodában és iskolában. Templomunkban vasárnaponként a felnőttek istentiszteletével párhuzamosan gyermekfoglalkozást tartunk. Gyülekezetünkben ifjúsági órákat minden héten tartunk.