Mi a keresztség lényege?

 • A keresztség alapja az Örökkévaló Isten irántunk való szeretete. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3, 16)
 • A keresztség: Szövetség Istennel. Isten kezdeményezi ezt a szövetséget. Ebben Krisztus Urunk parancsa válik valóra, hiszen mennybemenetele előtt ezt mondta a tanítványoknak: „Tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében” (Máté 28: 18-20)
 • Hirdeti Krisztus ránk is érvényes áldozatát és kegyelmét: „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” (Márk 16,16)
 • Jézus Krisztus közösségébe von: (Róm 6) Ez a közösség a Jézus Krisztussal való új életben járás közössége. Leszámolok régi életemmel, és Vele újat kezdek. „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem;”- (Galata 2, 20) A keresztvíz alá kerülésünk ezt ábrázolja ki.
 • Betagol az Egyházba; “Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.- (Galata 3,27-28)
 • Elkötelez a Szentháromság Isten mellett; Mostantól kezdve Isten népének tagjaként, Jézus Krisztussal való szövetségben akarok élni. Egész életem új tartalmat nyert: “Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.- (2Kor 5, 17)

Miért keresztelünk?

A mi Urunk Jézus parancsolata szerint keresztelünk, aki ezt mondta tanítványainak: “Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! “ ( Máté 28, 18-20)

 • Az egyház egyik sákramentuma (= szentsége) a keresztség.

A sákramentumnak három ismertető jele van:

 1. Először is, hogy Jézus Krisztus rendelje el.
 2. Másodszor, hogy legyen külső, látható jegy. Ez a keresztségben a tiszta víz. Ahogy a víz megtisztítja testünket a szennytől, úgy törli el Jézus vére a lélek szennyét, a bűneinket.
 3. Harmadszor, ígéret fűződjék a szent cselekményhez. Ezt Jézus így mondta: „Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül” (Márk 16:16).
 • A keresztség szimbolizálja Isten irántunk való szeretetét és annak elfogadását.
 • A felnőtté váló emberen múlik viszont, hogy hittel elfogadja-e ezeket az ajándékokat vagy sem. A megtérés nem más, mint Isten kegyelmének tudatos elfogadása a bűneimre, illetve döntés arról, hogy ezentúl – hálából az értem hozott áldozatáért engedelmesen követem az Úr Jézus Krisztust.
 • Csak Jézus Krisztus befogadásával válik valaki keresztyénné! (János 1,12; Róma 8,9)

A gyermekek keresztelésének feltételei:

 • Keresztelési szándékot bejelenteni legkésőbb néhány héttel korábban személyesen lehet a Lelkészi Hivatalban.
 • Azoknak a gyermekeit keresztel(het)jük meg, ahol legalább az egyik szülő konfirmált és már gyülekezetünk tagja és részt vesz gyülekezetünk életében.
 • Keresztszülőnek olyan valakit, valakiket kell választani, akik lelkileg, hitbelileg tud azonosulni a keresztségkor teendő fogadalommal, és így segíti a szülőket a gyermek lelki nevelésében.
 • Ha olyan szülő szeretné gyülekezetünkben gyermekét megkereszteltetni, aki az esztendő jelentős részében máshol lakik, a kereszteléshez szükséges az állandó tartózkodási helye szerint illetékes lelkész írásbeli hozzájárulása is.
 • A keresztelést minden esetben keresztelési felkészítő előzi meg a lelkészi hivatalban, ahol felidézzük a keresztségről szóló tanítást és átbeszéljük a kereszteléssel kapcsolatos időszerű kérdéseket.
 • Gyülekezetünkben a gyermekek keresztelése minden hónapban egy előre megbeszélt vasárnapi vagy a nagy ünnepek második napi istentiszteleteinek keretében a gyülekezet közösségében lehetséges.
 • A keresztség sákramentum, szentség, ezért semmilyen díja nincs, de esetleges hálaáldozatot szívesen fogadjuk.

A gyermekek keresztelésekor a szülőknek feltett kérdések:

 1. Akarjátok-e, hogy e gyermeket az Atya-, Fiú- Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyház-ba, a szent keresztség által befogadtassék?

Válasz: Akarjuk.

 1. Ígéritek-e, hogy e gyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya-, a Fiú- és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmációban?

Válasz: Ígérjük és fogadjuk.

 

Minden keresztelés alkalmával megvalljuk hitünket az apostoli hitvallás szavaival:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.

És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

 

Mi legyen a keresztelés után?

 • A keresztelés egy folyamat kezdete, és nem egy lezárt, befejezett esemény.
 • A kereszteltető családokat – hogy segíthessünk nekik fogadalmuk teljesítésében -, várjuk továbbra is gyülekezeti alkalmainkra!
 • A vasárnapi 10 órakor kezdődő istentiszteleteink első 10 percében a gyermekek a szülőkkel együtt vannak a templomban, majd átmennek az óvodás és iskolás gyermekek a termekbe a saját foglalkozásaikra.
 • Az óvodákban, iskolákban rendszeresen tartunk hittanórákat a gyermekeknek.
 • A hittanra járt legalább 7 osztályos gyermekek jelentkezhetnek majd konfirmációi előkészítőre.

Éljünk örömmel az Isten szövetségében és a népe közösségében felkínált áldásaiban!

 

Gyülekezetünk szokása szerint a keresztség esetén 5000Ft adományt szoktak adni a keresztelő családok Isten dicsőségére, ezzel meghálálva a gyülekezetnek, hogy közösségükbe fogadták a gyermeket és családját, illetve támogatva az egyházat, annak fennmaradása érdekében, előregondolkozván, hogy majd a gyermekek gyermeke is esetleg ugyanabban a templomban, ugyanabban a gyüleezetben legyen megkeresztelve Isten dicsőségére.