HITÜNK ALAPJAI

a) Egyedül a Szentírás (Sola Scriptura). Nem fogadunk el más tekintélyt, iránymutatást, csak a Bibliát. Valljuk, hogy a Biblia fölött, mellett nem állhat senki és semmi, egyedül az élő Isten.

b) Egyedül Krisztus (Solus Christus). Valljuk, hogy megváltásunk, örök életünk kizárólag Jézus Krisztus kereszthalála miatt lehetséges, jó cselekedetek és nemes tettek nem juttatnak be senkit Isten országába.

c) Egyedül a hit (Sola fide). Valljuk, hogy egyedül hit által tudjuk Istennek a kárhozattól megmentő békejobbját elfogadni, noha bűneink miatt mindannyian halált érdemlünk. A hitet kiérdemelni nem lehet, ez Isten ajándéka. Hitünket az ún. apostoli hitvallásban valljuk meg.

d) Egyedül a kegyelem (Sola gratia). Örök életünk egyedül Isten ingyen való kegyelméből lehet a miénk. Minden kiválasztott üdvözülni fog, a kegyelem elveszíthetetlen. Ez a megmagyarázhatatlan irgalom, Istennek eme csodás – bűnbocsátó – szeretete hajtja a keresztyéneket arra, hogy életüket odaszánják Istennek és szeressék még az ellenségeiket is.

e) Egyedül Istené a dicsőség (Soli Deo gloria). Valljuk, hogy minden földi dolog értelme és végső célja Isten dicsőítése. Életünk akkor nyer értelmet, ha valóságos közösségben vagyunk a Szentháromság-Istennel és kizárólag az Ő tetszésére élünk.

 

Apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,mennynek és földnek Teremtőjében.

És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában,a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben.

Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.

Ámen.

 

Református hitünk másik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

 

Külső jellegzetességek:

A templomainkat a puritán egyszerűség, tisztaság jellemzi, a szobroktól és képektől mentes, általában fehérre meszelt falak dominálnak. Nincs oltár, gyertyák, térdepelés, keresztvetés! A templomainkban csak a legszükségesebbek találhatók: a padok, szószék, úrasztala.

A liturgiában a prédikáció, Isten élő Igéje a meghatározó és nem a külsőség.

A református hívők életét az egyszerűség, a szorgosság, a törekvés, a munka becsülete, a józan életvitel, kegyességüket a Bibliaolvasás, az imádkozás és a hálaadás jellemzi.

Szentségek, Sákramentumok

A Református Egyházunknak a Biblia alapján, Jézus Krisztus parancsa szerint két sákramentuma van: a keresztség és az úrvacsora. (a Katolikus Egyháznak hét szentsége van )
Hisszük, hogy az úrvacsorában a hívő a Szentlélek által Krisztussal egyesül, aki lelkiképpen van jelen, így Krisztus megváltó halálának és feltámadásának minden áldásában részesedik.