Krisztusra hangolva

2017. december 16-án, szombaton immár 6. alkalommal rendezték meg a keresztyén „Krisztusra hangolva” zenés dicsőítő napot Nagyváradon.  Egészen 11-től hallgathattunk Istent dicsérő énekeket, és dicsőíthettük Istent 5 óráig. Több ifjúsági zenekar is fellépett a keresztyén „zenefesztiválon”.

Királyhágómellék legismertebb, legnépszerűbb dicsőítő csapata zárta le a napot. A Mike Pál magyarkéci lelkész által vezetett együttes elbűvölte a közönséget, és óriási hangulatot csinált a nap végére. Ezalatt az egy nap alatt a fiatalok az énekléssel lelkileg feltöltődhettek, és a program alatt az érdeklődők kézművesedhettek is, lehetőség volt könyvvásárlásra, vagy akár beszélgethettek egy kávé, tea mellett baráti hangulatban.

A nyírbátori református ifjúsági csoportunk már másodjára vesz részt az alkalmon. A „kis csapat” már pénteken elindult, ugyanis az estét a pusztaújlaki református parókián töltöttük, az ottani ifisekkel.

Este nagyon sokáig fent maradtunk, ugyanis egy játék keretében Tiszteletes úrral érdekes témákról beszélgethettünk, és azokat Istenhez kapcsoltuk.

Hazafelé jövet megálltunk a csodálatos fényekben pompázó nagyváradi fő-téren.

Hatházi Gréta
ifjúsági csoport tagja

A református hagyományok, értékek megőrzése, továbbadása…

A nyírbátori Báthory Anna Református Általános Iskola jeles pedagógusa Barna Gábor, biológia-technika szakos tanár, az intézmény igaz-gatóhelyettese nemrégiben vette át a Tiszántúli Református Köznevelésért járó elismerő okleve-let. Az Egyházkerületi Közgyűlésen átadott kitüntetést az iskola szellemiségének, érték-rendjének és jövőképének kialakításában végzett magas színvonalú, elkötelezett pedagógiai tevékenységéért kapta meg.

A városunk első egyházi iskolája 2012. szeptember 1-jén kezdte meg működését, melynek azóta is tanár úr egyik vezetője, oszlopos tagja. Hatalmas szerepet vállalt az iskola alapdoku-mentumainak kidolgozásában, értékeinek meghatározásában. Munkáját a pontosság és a fáradhatatlanság jellemzi. Hozzáértését, szakmai-ságát a kollégák mellett a szülők és a diákok is elismerik. Önmagával szemben is igényes, folya-matosan képezte magát, többirányú végzettséget és szakképzettséget szerzett, melyet szakmai munkájában alkalmaz és átad.

Szeretettel gratulálunk és büszkék vagyunk kollégánk értékes és eredményes tanári és vezetői munkájára.

Sivadóné Cselenyák Dóra
igazgató és az iskola tantestülete


Beszámoló a nyírbátori Bethlen Kata Református Nőszövetségünk szolgálatáról

Advent: készülődés, várakozás. Készülődünk a karácsonyra, ajándékokat vásárolunk szeretteinknek, feldíszítjük otthonainkat, és finom ételeket készítünk. De ez a csendes decemberi időszak ennél többet jelent, mert a Messiás, aki megjelent Betlehemben, az alázat dicsőségét hozta, s mily halkan, mily szerényen.

„Az én kedves kis falumban hosszú sorban indulnak el ifjak, vének, hálát adván a magasság Istenének” – írja Ady Endre. Isten áldása ilyenkor betölti az emberek szívét. Mindenki adni, segíteni szeretne. Milyen nemes, milyen szívet melengető érzés. Ezzel mindenki jól jár, az is, aki adja, és az is, aki kapja. De nagyszerű lenne, ha ez a tiszta, önzetlen szeretet nemcsak így decemberben, hanem egész évben megmaradna! Több békesség, figyelmesség, jóakarat költözne az emberek szívébe. Senki sem a maga hasznát nézné, hanem a másokét is. Az áldásokhoz a kulcs az adakozás.

Novemberben, decemberben ezt tették nőszövetségünk asszonyai is. Minden hétfőn és kedden 9-től 13 óráig dolgoztunk. Elkészítettünk 5 kg csigatésztát a Magdaléneumnak, kedves karácsonyi függőt, bibliajelzőket a hittanos gyerekeknek és a gyülekezet tagjainak. Tettük ezt jó szívvel, segítő szándékkal, szeretetből. Mint egy igazi nagy család, úgy voltunk együtt.

Együttlétünket a fiatal, kedves lelkésznő tette tartalmasabbá: Igeolvasással, igemagyarázattal, rövid imával, közös énekléssel. Köszönet érte! Zsoltáréneklés közben forró tea, kávé és névnapi finom sütemény is került az asztalra. Minden novemberben és decemberben ünneplő névnapost egy szál virággal és áldáskérő énekkel köszöntöttünk meg. Szeretetvendégség keretében kértük Isten áldását szeretett lelkészeink név és születésnapja alkalmából. Hála az Úrnak, hogy itt vannak nekünk, és sok bátorítást, mosolyt kapunk tőlük. Ezeket a lelki ajándékokat nem lehet megvenni, elkérni, csak önként adni. Semmibe nem kerülnek, mégis oly sokat adnak.

Köszönöm lelkes csapatunknak, a kedves asszonytestvéreknek a szeretettel, önzetlenül végzett szorgos munkáját. Köszönöm az együtt gondolkodást, a sok szeretetvendégségben való aktív, odaadó tevékenységüket.

Kívánom mindnyájunknak a karácsony közeledtével, hogy szeressük a szeretetleneket, és bocsássunk meg egymásnak.

Istentől áldott, békés ünnepet kívánok!

Szabó Béláné
a Nőszövetség elnöke

Jótékonysági bál a Báthory Anna Református Általános Iskolában

„Nem az a fontos, mennyit adunk, hanem az, hogy ezt mekkora szeretettel tesszük.” (Teréz anya)

A Báthory Anna Református Általános Iskola Alapítványi bálját 2017. november 11-én rendezte meg iskolánk, amely a báli szezon talán egyik legszínvonalasabb rendezvénye is egyben. Az intézmény tornaterme adott otthont a rangos eseménynek, ahol nagyon sok vendég tisztelt meg bennünket jelenlétével, hogy segítse és támogassa a „Gyermekeinkért, egy szebb világért” Alapítványunkat.

A bál bevételét tanulóink versenyeztetésére, iskolai taneszközök beszerzésére, technikai eszközök korszerűsítésére, kirándulások támogatására, udvari játékok, sporteszközök vásárlására fordítjuk.

Az est résztvevőit Sivadóné Cselenyák Dóra igazgató asszony, dr. Báthori Gábor gondnok úr, majd nagytiszteletű Fazakas Ferenc Sándor református lelkipásztor köszöntötte. A megnyitó zenés műsorral folytatódott, amelyet iskolánk lelkes tanulói, valamint pedagógusai remek előadásában élvezhettünk.

Az intézményünket nyírbátori szervezetek, cégek, egyesületek, magánszemélyek támogatták tombolaajándékaikkal. A vendégek a Márton-napi vacsora után a Polip Music Band remek zenéjére táncolhattak. A fergeteges hangulatot a hajnalig tartó jókedv is bizonyította.

Minden perc ezer és ezer lehetőséget nyújt arra, hogy a jóra, a szépre, a nemesre, a minket gazdagítóra használjuk fel. Csak szív és nyitott szem kell hozzá… A bál a jótékony felajánlások mellett az összetartozás élményével, közös-ségerősítő szerepével gazdagított minket.

Köszönjük a résztvevőknek és a támogatóknak egyaránt, hogy adományaikkal hozzájárultak a bál sikeréhez.

Nagy Bernadett
magyar-német szakos tanár

Presbiteri tisztújítás

A Magyarországi Református Egyház gyülekezeteiben 2017 őszén zajlott a presbiteri tisztújítás.

A Nyírbátori Református Egyházközségben gondnokként dr. Báthori Gábor, presbiterként Bihari László, Csák Margit, Fülep Imre, dr. Gaál Mihály, Hoszpodár Erika, Juhász Mihály, Kiss István, Kocsis Istvánné, Molnár László, Nagy Miklós, Németh Sándorné, Nyitrai Lászlóné, Peley Szabolcs, Polyákné Borsi Anna, dr. Seres Lívia, Török Valéria, Trefánné Bagdi Gizella, Varga István és Vasvári Tibor, pótpresbiterként pedig Kardos István, Pápay Sándor, Polyák Sándor, Tóth Tibor és Vadon Gábor lett megválasztva.

2017. november 19-én, a vasárnap délelőtti istentiszteleten tettek fogadalmat, amely alkalmon Benke János mezőcsávási lelkipásztor hirdette Isten Igéjét. Az istentisztelet végén az erdélyi testvérgyülekezetünk tagjaival együtt kopjafát avattunk a templomkertben a reformáció 500. évfordulója alkalmából.

A Nyírvasvári Református Missziói Egyházközségben az új presbitérium tagjai: gondnok Somogyi Miklós, presbiter Hornyákné Király Judit, Kocsis Endréné, özv. Szántai Mihályné és Tóth Elemér, pótpresbiter pedig Juhász László.

A Nyírcsászári Református Missziói Egyházközségben a megválasztott gondnok Hadadi Lajos, presbiter Bartháné Gordán Julianna, Lebujos Mihály, Kovács István és Kozma Jánosné, pótpresbiter pedig Győri Tiborné és Forbauer Jánosné.

Szolgálatukat 2018. január 1-jével kezdik, amelyre Isten áldását kérjük.